POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A través del present avís, “Enigmik Team Work, S.L.” (des d’ara “Enigmik”), informa els usuaris de la Web enigmik.com, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “Enigmik” es dades personals que els són sol·licitats motivat per la sol·licitud d’informació per a la contractació dels diversos productes que s’ofereixen dins de l’àmbit de l’organització d’activitats lúdiques.

 

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Enigmik” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l’usuari/interessat seran tractats atenent a les característiques detallades a continuació.

 

Informació relativa al tractament de les dades personals

 

Identificació del responsable: “Enigmik Team Work, S.L.”, amb domicili a C/Rosselló 508, local, 08026 de Barcelona, amb número de NIF: B66708165, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 45247, foli 114,, fulla B 481686. Correu electrònic de contacte info@enigmik.com.

 

Finalitat del tractament:

 

Totes les dades facilitades seran tractats amb les següents finalitats:

 

 • Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.
 • Organitzar els escape rooms.
 • Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.
 • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.
 • Comunicacions comercials relatives als nostres béns i serveis.

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per a les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

 

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.

 

Legitimació del tractament:

 

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè. de forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se li informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

 

Podrà revocar aquest consentiment a qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

 

Menors d’edat:

 

Respecte als menors de menys de catorze anys que desitgin donar-se d’alta com a usuaris, hauran d’aportar la documentació que acrediti el consentiment dels seus pares o tutors legals per al tractament de les dades, sent aquest absolutament necessari per accedir als nostres continguts. Sol·licitem expressament als pares o tutors, que prenguin les mesures adients per evitar que els menors d’edat puguin donar-se d’alta, utilitzant programes de control parental o sistemes anàlegs, i informar-nos que en cas de tenir algun indici que el menor s’hagi donat d’alta. “Enigmik” es reserva el dret de sol·licitar al Usuari la documentació que acrediti la seva identitat en els casos en que existeixi algun dubte sobre la veracitat de les seves dades, negant-se a prestar els serveis si l’usuari no atén a aquesta sol·licitud.

 

“Enigmik” ha establert els mecanismes de control raonables per evitar que els menors de catorze anys utilitzin els serveis oferts.

 

Destinataris, cessions i transferències de dades:

 

Les seves dades no seran cedides tret que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

 

Les seves dades no seran transferits a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

 

Drets dels interessats: Podrà exercitar a qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “Enigmik”, C/Rosselló 508, local, 08026 de Barcelona; o mitjançant correu electrònic a info@enigmik.com. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

 

Els drets dels interessats són: d’accés, de rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

 

Dret d’accés:

 

L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació:

 1. a) les finalitats del tractament
 2. b) les categories de dades personals que es tractin
 3. c) els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o seran comunicats les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals
 4. d) de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini
 5. i) l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament
 6. f) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
 7. g) quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 8. h) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, al fet que es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

 

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l’interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.

 

Dret de rectificació:

 

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

Dret de supressió:

 

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d’una altra manera
 2. b) l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es base en un altre fonament jurídic
 3. c) l’interessat s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 2
 4. d) les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
 5. i) les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament
 6. f) les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l’article 8, apartat 1

 

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l’interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d’adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o replica dels mateixos.

 

Aquest dret es veurà limitat per altres drets tals com el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan existeixin raons d’interès públic.

 

Dret a la limitació del tractament:

 

L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 

 1. a) l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos
 2. b) el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
 3. c) el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
 4. d) l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat

 

Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut de l’apartat 1, aquestes dades solament podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat membre.

 

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l’apartat 1 serà informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

 

Dret d’oposició:

 

L’interessat tindrà dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el que es disposa en l’article 6, apartat 1, lletres i) o f), inclosa l’elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions.

 

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l’interessat tindrà dret a oposar-se a tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

 

Quan l’interessat s’oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquestes finalitats.

 

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l’article 89, apartat 1, l’interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic.

 

Dret de portabilitat de dades:

 

L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al que els hi hagués facilitat, quan:

 1. a) el tractament estigui basat en el consentiment conformement a l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conformement a l’article 6, apartat 1, lletra b), i
 2. b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

2.Al exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, l’interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

 

L’exercici del dret esmentat a l’apartat 1 del present article s’entendrà sense perjudici de l’article 17. Tal dret no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

 

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l’article 16, a l’article 17, apartat 1, i a l’article 18 a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà a l’interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.

 

 

Revocació del consentiment: L’interessat, que al seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

 

L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

 

Quan les dades personals vagin a ser tractats de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà a l’interessat de tal extrem.

 

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

 

El Web enigmik.com conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès per als usuaris. “Enigmik” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@enigmik.com.

 

“Enigmik Team Work, S.L.”

Tots els drets reservats